Optagelse og udmeldelse

Indskrivningsprocedure for Kundby Friskole og Børnehus

Skolen

På Kundby Friskole tilstræbes en fordeling af elever, der skaber gode dynamiske klasser.

Friskolen er en 1-sporet skole, og det har vi ingen intentioner om at ændre på.
Vores klassekvotient er vejledende med et loft på 20 – 22 elever pr. klasse, det er udelukkende skoleleder, der vurderer hvor mange og hvilke elever en specifik klasse på et givent tidspunkt skal have. Denne beslutning tages bl.a. i forhold til klassens sociale og faglige udgangspunkt og vi i tilstræber en ligelig kønsfordeling. Ved henvendelse om mere end et barn, behandles hvert barn særskilt.

Det er skoleleder, der administrerer ventelisten og ved ledig plads i en klasse, gives pladsen til det barn, der passer bedst i klassen på det givne tidspunkt uanset placering på ventelisten.

Forudsætninger for at blive indskrevet/komme på en evt. venteliste er følgende:

  • Tilfredsstillende optagelsessamtale med skoleleder, først telefonisk dernæst personligt.
  • Indbetaling af indmeldelsesgebyret kr.1500,-, refunderes ikke, uanset om bliver plads i klassen, om man fortsat står på venteliste eller man ikke ønsker pladsen alligevel.
  • Korrekt udfyldt og afleveret indmeldelsesblanket, herunder godkendelse af indhentning af oplysninger fra tidligere skole/dagtilbud.

 

Principper for indskrivning til kommende 0. klasse

Der afholdes informationsaften i oktober for forældrene til kommende 0. og ikke indskrevne forældre er også meget velkomne.

Det anbefales at indskrive sit barn i god tid, for at sikre en plads på skolen – også hvis man er indskrevet i Børnehuset; man er altså IKKE opskrevet til skolen, førend ovenstående tre kriterier er opfyldt.

Vi afholder optagelsessamtaler med kommende 0. klasses børn i november året før skolestart, og der indkaldes efter følgende principper:

  • børn med søskende på skolen, såfremt indmeldelsesseddel er afleveret inden 1/7 året før skolestart
  • efter datoen på indskrivnings – og indmeldelsesgebyr indbetaling

Vi har 14 dages gensidig prøveperiode for alle nye elever.

Udmeldelse af skole og/eller SFO skal ske senest den 20. i en måned og med en måneds opsigelse.

Vuggestue og børnehave

Principper for indskrivning til børnehuset
Opskrivning til børnehuset foregår ved at udfylde indskrivningsblanketten til Børnehuset og sende den til Friskolens adresse. Blanketten findes på Børnehusets hjemmeside. Børnehuset kvitterer umiddelbart efter for modtagelsen og dit barn er skrevet på vores venteliste.

Børnene tildeles plads på ventelisten i den rækkefølge vi modtager indskrivningerne. Efterhånden som, der bliver en ledig plads, tildeles denne ud fra ventelisten og ud fra flg. principper:

Principper for optagelse af børn:
Vi tilstræber:

  • Ligelig fordeling af børn i hver aldersgruppe, således at der skabes sammenhæng med det videre forløb med klassedannelse i skolen
  • Ligelig fordeling af køn i hver årgang
  • Søskendefordel for andet barn uden for institutionen
  • Ekstra søskendefordel for andet barn, der allerede går i institutionen

Barnet skal kunne deltage i den hverdag, der tilbydes ud fra de pædagogiske principper og den pædagogiske praksis, som børnehuset arbejder ud fra.

Børnehuset giver endelig besked om optagelse min. 1 måned før pladsen tildeles.

Udmeldelse af Børnehuset skal ske senest den 20. i en måned og med en måneds opsigelse.