Mobilpolitik

Mobil- (og andre spillemaskiner) politik.

Kundby Friskole og Børnehus’ mobiltelefonpolitik er lavet for at give eleverne mulighed for at styrke fællesskabet og give så meget fælles fritid i pauserne som muligt. Herudover for at eleverne ikke forstyrrer/distraherer sig selv og andre i undervisningssituationen eller i fællesrummet/pauserne.

Vi ønsker heller ikke at forældre og andre voksne er optaget af deres mobiltelefon, når de er på vores område.

Retningslinjer for elevernes brug af mobiltelefoner på Kundby friskole og Børnehus.

Mobiltelefon i skole, SFO og frikvarterer:

  • Mobiltelefon må medbringes på alle klassetrin; men altid på eget ansvar.
  • Den skal forblive slukket i undervisningstid, frikvarterer og SFO-tid.
  • Mobiler placeres i de enkelte klassers mobilkasser til aflåsning ved første time, og til senere udlevering når eleven skal hjem.

Mobilen i undervisningen:

  • I undervisningsøjemed, kan de medbragte mobiler tages frem fra mobilkassen og anvendes, under opsyn, hvis læreren finder behov for dette.
  • Ved undervisningsforløb, hvor man på forhånd ved, at mobil mv. vil være et godt arbejdsredskab, vil læreren altid bestræbe sig på at oplyse hjemmet om dette på forhånd.

Mobiler ved øvrige skole- og klassearrangementer:

  • Ved arrangementer i skoleregi ud over alm. skoletid: f.eks. klasserådsarrangementer, julefest mv. vil skolen og bestyrelsen helt frabede sig, at eleverne medbringer mobiltelefoner mv., medmindre andet er aftalt.

Kontakt til skole/SFO/elev/hjem i løbet af skoledagen:

  • Såfremt en elev har brug for at ringe i løbet af skoletiden eller SFO -tiden, kan man få lov at ringe fra skolens telefon eller, efter forudgående tilladelse, få lov at ringe fra sin egen mobil, under opsyn.
  • Skole og SFO har ansvar for eleven i skole og SFO -tiden og vil, såfremt det er nødvendigt i løbet af skoledagen, kontakte hjemmet.
  • Forældre kan i skole- såvel som SFO – tid henvende sig via skolens eller SFO’ens telefon. Der kan ikkesendes Sms’er med praktiske beskeder til SFO.

Når reglerne ikke overholdes:

  • Hvis eleven bryder reglerne vedr. mobiltelefoni, inddrages mobiltelefonen og kan, alt efter overtrædelsens karakter, enten udleveres når eleven skal hjem, eller hentes på kontoret af eleven ifølge med en forælder.