Mobbepolitik

Mobbepolitik på Kundby Friskole

Denne plan gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO.

Alle parter omkring eleverne er bekendte med planen og er ansvarlige for, at den føres ud i livet.

 

Begrundelse

Målet for skolens politik mod mobning er at sikre, at vi lever op til skolens overordnede målsætning, om at skabe et harmonisk og trygt sted for alle elever. Vi vil sikre elevernes forsatte trivsel gennem tryghed og gensidig respekt, som er medvirkende til at fremme de gode relationer mellem alle elever på skolen. Vi ønsker, at der hos os er plads til alle de skønne mangfoldigheder og forskelligheder, som også samfundet omkring os afspejler.

 

Hvad gør Kundby Friskole:

  • Vi reagerer på drilleri og mobning. Vi iværksætter sanktioner, der giver en klar tilkendegivelse af, at mobning ikke tolereres på vores skole.
  • Morgensang er ofte struktureret på en sådan måde, at de ældste elever hver sidder med en yngre elev, som de hjælper med at finde ro og synge med. Det styrker de daglige forhold mellem alle elever på skolen.
  • Skolegården er ikke opdelt efter alder. Alle må være med i aktiviteterne i frikvartererne.
  • Vi har etableret legebanden, hvilken hjælper med at skabe gode fælles aktiviteter I frikvartererne.
  • Vi har skolevenner, hvor elever fra 5. klasse er tilknyttet elever fra 0. klasse.
  • Vi afholder lejrskole, udflugter, emneuger og øvrige arrangementer ud over fastlagt skema, hvor aktiviteter ofte er tilrettelagt på tværs af alder, og med fokus på øget social trivsel.
  • Vi er meget opmærksomme, overfor signaler, der indikerer groft drilleri og mobning.
  • Vi opretter forældreklasseråd, som står for sociale arrangementer i klassen, således at eleverne også oplever et fællesskab mellem forældrene, hvilket mindsker risikoen for mobning.
  • Vores elevråd er aktive medaktører i forebyggelsen af mobning.
  • Kundby Friskole og hver enkelt klasse har retningslinjer for bl.a. sprog, frikvarterer, fødselsdagsaftaler, at være en god kammerat, forebyggelse af gruppepres og lommepenge på skolens udflugter.

 

Handleplan ved mobning på Kundby Friskole i konkrete mobbesager:

Lad os allerførst definere mobning:

”Mobning er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig”

 

Hvad gør lærere og pædagoger, når de erfarer, at et barn bliver mobbet?

I en konkret sag vil de enkelte punkter herunder blive anvendt i rækkefølge eller efter behov.

1) Læreren/ pædagogen taler med de involverede børn enkeltvis og evt. samlet.

2) De involverede taler sig frem til en løsning.

3) Klassen/klasserne informeres og aftaler, hvordan de kan hjælpe de involverede børn.

4) Forældrene til de involverede børn kontaktes. Der kan afholdes forældremøde med de

pågældende forældre og skolens ledelse kan evt. inddrages.

5) Hvis skolens ledelse skønner det formålstjenligt, afholdes evt. et klasseforældremøde

6) Skolepsykologen, sundhedsplejersken eller andre eksterne kan evt. inddrages.

 

Hvad kan andre børn i klassen/ SFO’en gøre?

 Aftal med hinanden, hvordan I griber ind over for mobningen.

Giv hinanden gode ideer til ”Ridderadfærd”. F.eks. – send mobbeofferet ”søde” SMS’er, ring til offeret og giv udtryk for sympati, sig til mobberen at han/hun skal stoppe, tal med mobbeofferet om almindelige ting, inviter mobbeofferet med i leg/aktivitet, forsvar mobbeofferet i selve mobbesituationen, søg hjælp hos de voksne.

 

Forældregruppen kan også gøre en aktiv indsats:

 10 forældreråd om mobning:

1) Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater eller deres forældre. Det forstyrrer netværksopbygningen og påvirker hele klassens tolerancekultur.

2) Støt dit barn i at dyrke mange bekendtskaber på kryds og tværs i hele klassen. Det er en styrke for barnet, og det mindsker risikoen for, at nogle er meget isolerede.

3) Sæt spot på ”usynlige” kammerater i dit barns klasse. Børn, der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv.

4) Tilskynd dit barn til at forsvare den kammerat, der ikke kan forsvare sig selv.

5) Giv klassekammeraters invitationer til børnefødselsdage høj prioritet. Det udtrykker respekt for fødselaren, og andres ligegyldighed gør ondt.

6) Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og at det kun gør det mere spændende at komme ud. Det modvirker kritik af fester hos specifikke børn.

7) Når du selv holder fødselsdag for dit barn, så husk en social fødselsdagspolitik: alle, ingen eller alle piger/drenge.

8) Prioriter samvær med de andre forældre i klassen, og hav en god og positiv tone. Det smitter af på børnene.

9) Støt lærerne, der prioriterer det sociale liv i klassen. De har brug for opbakning.

10) Brug forældrerepræsentanter i antimobbearbejdet.

 

 

De 10 råd til forældre, er hentet fra Helle Rabøl Hansen: Grundbog mod mobning

(Gyldendals Lærerbibliotek) og redigeret.